сатори

Сатори

Одредени делови на текстот дишат со збиена и тешка поезија на поминување кон урбаната секојдневица, како безнадежен портрет на предградието. Елиминацијата на топонимите и воопшто редукција на контекстот (каде и кога се случува дејството), го мешаат стремежот кон универзалното и чудното. Невообичаен пејзаж и начин на патување (пеш и по автопат) и попатни ликови кои изгледаат бизарно.

Продолжи со читање →

Сатори

Одредени делови на текстот дишат со збиена и тешка поезија на поминување кон урбаната секојдневица, како безнадежен портрет на предградието. Елиминацијата на топонимите и воопшто редукција на контекстот (каде и кога се случува дејството), го мешаат стремежот кон универзалното и чудното. Невообичаен пејзаж и начин на патување (пеш и по автопат) и попатни ликови кои изгледаат бизарно.

Продолжи со читање →